Topmat Profesionální prostředek pro strojní mytí nádobí 10l Německo

Kód: 1897
Neohodnoceno
Značka: Topmat
1 190 Kč 983,47 Kč bez DPH
Skladem (8 ks)

Tekutý speciální čisticí prostředek pro strojní mytí nádobí s obsahem chlóru.

Tekutý přípravek se přidává do vody v nádrži myčky nádobí prostřednictvím automatického dávkovače tekutého čisticího prostředku.

® důkladně a šetrně čistí nádobí
® není vhodný na hliník
® nepění, obsahuje látky na ochranu kovů; vhodný pro stříbrné nádobí

Pro alkalicky odolné mycí nádobí a
pro tvrdou a měkkou vodu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkování závisí na tvrdosti vody a lze je zjistit z etikety výrobku.
Pro střední tvrdost (7-14°dH) 3-4,5ml/l

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu!
Pouze pro profesionální použití!

Nevhodné pro hliník!

EUH031 - Při styku s kyselinami se uvolňuje toxický plyn. H290 - Může být korozivní pro kovy. H314 - Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 - Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P260 - Nevdechujte prach. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu obličeje. P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Kůži omyjte vodou/sprchou. P305 + P351 + P338 - PŘI STYKU S OČIMA: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO/lékaře.

GefahrensymbolGefahrensymbol

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky do myčky
Hmotnost: 10.5 kg
Kuchyně: Přípravky na nádobí