GO! strojní mytí podlah ALKALICKÝ 10l

Kód: ADRG/80700210/PC
Neohodnoceno
589 Kč 486,78 Kč bez DPH 58,90 Kč / 1 l
Doba dodání 3-5 pracovních dní nebo na dotaz
Můžeme doručit do:
11.6.2024
GO! Strojní mytí podlah,alkalický 10L

Detailní informace

Detailní popis produktu

GO! Strojní mytí podlah ALKALICKÝ je čirá kapalina s příjemnou vůní. Obsahuje látky s vysokou mycí a odmašťovací schopností a speciální přísady. 

Používá se v koncentraci 50ml na 10 litrů vody, podle stupně znečištění je možné koncentraci zvýšit. Čistí podlahy, běžné povrchy (PVC, plast), interiéry vozidel apod.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Nebezpečné složky: 2-ethylhexylsulfát sodný, Undecanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované (>= 2,5 mol EO / PO), Ethylendiamintetraacetát tetrasodný, hydroxid sodný

Standardní věty o nebezpečnosti:  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

GO! strojní mytí podlah ALKALICKÝ 10l

Doplňkové parametry

Kategorie: Podlahy
Hmotnost: 11 kg